Vŕtame studne do všetkých hornín

Pri vŕtaní používame technológie:

1.Rotačné jadrové vŕtanie zubovými korunkami - vŕtanie v hlinách, íloch, stredne tvrdých horninách, drobných štrkoch.

2.Rotačné príklepové vŕtanie ponorným kladivom so vzduchovým výplachom - veľmi tvrdé horniny, skaly, balvanovité štrky v povodí Váhu.


Postup pri realizácii vŕtanej studne:

1. Vytýčenie miesta vrtu.

   Miesto vŕtania a hĺbka sa určí podľa konkrétnej lokality, terénu, hladiny vody v okolitých studniach, prípadne vodu vyhľadá prútikár. Vŕtacie zariadenie je pevne zabudované na malom nákladnom aute, takže na miesto vrtu sa musí stroj dostať, postaviť a vyrovnať. Malé nerovnosti terénu sa dajú vyrovnať s hydraulickými pätkami, pri väčších je nutnosť zakopať niektoré koleso, alebo vytvoriť bagrom rovinu. Rozmery auta - priechodnosť cez brány, ploty atď: šírka 245 cm, dĺžka 450 cm, výška 330 cm. Okolo vrtu musí byť dostatočný priestor na manipuláciu s náradím, takže sa nedá vŕtať tesne pri stene, pri plote atď.

2. Vŕtanie studne

  Pri vŕtaní a narazení na vodu je nutné podvŕtať tento vodný horizont minimálne o 5 metrov, pri slabej výdatnosti pokračovať hlbšie. Pri vŕtanísa snažíme podľa svojich skúseností určiť a poradiť zákazníkovi či je prameň dostatočne výdatný alebo je treba hľadať ďalší zvodnelý horizont. Po odvŕtaní dostatočnej hĺbky sa do vrtu osadia rúry PVC , cez ktoré bude cez štrbinovú perforáciu vtekať voda do studne. Pri vŕtaní v štrkoch sa používa jemná perforácia, ktorá zabráni zanášaniu studne pieskom. Medzikružie medzi stenou vrtu a PVC rúrou sa obsype triedeným riečnym štrkom, ktorý zabráni padaniu stien vrtu a zároveň bude slúžiť ako prirodzený filter. Ústie vrtu sa utesní ako ochrana proti stekaniu dažďovej vody do vrtu. Rúry sa nad terénom uzavrú plastovým uzáverom. Vrt sa nakoniec vyčistí kalovaním.         

Dôležité upozornenie:          

Pri porovnávaní ponúk nepozerajte na hrúbku rúry ale na konečný vŕtaný priemer. Hlavne tam, kde chcete oddeliť povrchovú vodu od kvalitnejšej spodnej vody. Rozmer medzi konečným vŕtaným priemerom a priemerom PVC rúry musí byť min 3 cm. aby sa dostal dolu štrkový obsyp.  Malý vŕtaný priemer a do neho zabudovaná maximálna hrúbka rúry znamená studňu, ktorá bude bez štrkového obsypu, bude kaliť, a zanášať filtre. Toto býva problém hlavne v ílovitom, hlinitom podloží. V tvrdom, skalnom podloží, alebo v štrkoch, môže bez problémov fungovať studňa aj bez obsypu.

95 % našich vrtov je hneď po navŕtaní pripravených na používanie drahého čerpadla. Tieto vrty nie je potrebné prefukovať vzduchom. Kvalitne spravený vrt so štrkovým obsypom nevyžaduje žiadnu údržbu.